Вітаю Вас, Гість

Запрошуємо відвідати наш методичний кабінет – творчу лабораторію вчителів.

Завідувач методичним кабінетом Архипенко Т.І., заступник директора з навчально-виховної роботи


 

 Положення про методичний кабінет

Ватутінської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів №5 Ватутінської міської ради

1.Методичний кабінет школи є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками. Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішкільної методичної роботи і кафедр школи .

2.Методичний кабінет створено в окремому приміщенні.

3.Основними завданнями методичного кабінету є:

а) надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

б) координація колективних форм і методів роботи та самозвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки вчителів;

 в) організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

4. Методичний кабінет проводить таку роботу:

а) створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;

б) організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

в) займається організацією та періодично проводить виставки навчальної літератури, забезпечує педагогічних працівників необхідною інформацією;

г) бере участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів:педагогічних читань, виставок,творчих звітів, науково-практичних семінарів, конференцій тощо

д) організовує наставництво, стажування молодих учителів;

ж) сприяє участі педагогічних працівників у науково -  методичній та експериментальній роботі ;

з) сприяє впровадженню в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, досягнень науки та освітніх технологій

5. Керівництво методичним кабінетом у закладі освіти здійснює заступник директора з навчально - виховної роботи. У своїй роботі завідувач кабінетом при необхідності вирішує питання спільно з адміністрацією закладу, керівниками ШМО, творчих груп учителів, бібліотекарем.

6.У ШМК зосереджуються такі матеріали:

*Конституція України, Закон про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно – нормативні документи МОН, головного управління освіти, міського методичного кабінету;

* планування закладу;

*кадри ( атестація, курси)

* документація ШМО ( план роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо);

* програмне забезпечення навчально – виховного процесу;

* графік проведення методичних заходів з працівниками;

* науково – методична література;

* технічні засоби навчання;

* матеріали з позакласної роботи;

* банк даних педагогічних знахідок,досвіду ППД, освітніх технологій;

*аудіо-відеотека кращих освітянських доробок школи, міста;

* матеріали роботи з обдарованими дітьми;

* матеріали про освітні технології навчання;

* матеріали на виставку ППД ;

* портфоліо вчителів;

*підшивки інструктивних збірників МО, газет, журналів.

Педагогічна рада на засіданнях періодично заслуховує роботу методичного кабінету.Педагогічний колектив працює над реалізацією методичної проблеми «Розвиток особистості учня та творчості вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій»


Структура методичної роботи Ватутінської ЗОШ №5 на 2012-2013 навчальний рік                                                


                                                   

 Положення про методичну раду

Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Ватутінської міської ради Черкаської області

І. Загальні положення

1.1. Методична рада є консультативним органом, покликаним сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5.

Методична рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі керується нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти та науки України, обласного управління освіти та міськвно, що стосуються сфери її діяльності, даним Положенням.

1.2. Головною метою діяльності методичної ради є:

- вироблення стратегічних напрямків розвитку та вдосконалення змісту навчання і виховання учнів;

- оцінка якості навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- узгодження освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програм та навчального обладнання щодо можливості надання їм рекомендації ВНЗ.

ІІ. Основні завдання методичної ради

2.1. На методичну раду відповідно до її головної мети покладаються такі завдання:

- вироблення пропозицій щодо вдосконалення змісту науково-методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання;

- аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та інформаційного забезпечення школи;

- погодження запропонованих навчальних планів і програм, підручників, навчальних і наочних посібників, іншої навчальної, виховної, методичної літератури, дидактичних і програмних засобів;

- вивчення передового педагогічного досвіду і пропозиції щодо його запровадження у практику;

- вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організації науково-дослідної роботи учнів, участь у проведенні відповідних практичних заходів (конференцій, конкурсів, турнірів, олімпіад тощо).

- затвердження планів ШМО

 

ІІІ. Організація роботи методичної ради

3.1.       Методична рада створюється на один навчальний рік і діє відповідно до свого плану роботи; збирається на свої засідання не менше 4 разів на рік.

3.2.       Методична рада планує свою роботу відповідно до покладених на неї завдань, проблемної науково-методичної теми школи. Методична рада зобов’язана винести свої рішення не пізніше місячного терміну з дня отримання матеріалів, поданих на розгляд. Методична рада може покласти обовязки щодо організації науково-методичної роботи на ШМО

3.3.       Засідання методичної ради фіксується у протоколах.

Список членів методичної ради

Архипенко Т.І. -  голова  методичної  ради, заступник директора з  навчально-виховної роботи

ГаврищукІ.П. – директор школи

Галущенко О.В. - голова  методичного  об’єднання філологів

Вавілова Т.І  -голова  методичного  об’єднання фізиків,математиків,інформатиків

Марченко  С. В. –  голова  методичного  об’єднання початкових класівСливка І.О. - заступник  директора з виховної  роботи

Довбуш  М.Г.  –  заслужений  учитель України ,учитель-методист 

ПЛАН  РОБОТИ  МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

НА  2012-2013  н.р.

І  ЗАСІДАННЯ (вересень)

1.        Про підсумки методичної роботи  за 2011-2012 навчальний рік та завдання  на 2012-2013  навчальний рік. (Архипенко Т.І.)

2.        Про затвердження  планів роботи шкільних методичних  обєднань за фахами. (Члени ради)

3.        Про затвердження плану роботи школи молодого вчителя. (Члени ради)

4.        Про підсумки огляду  навчальних кабінетів. (Оксанич О.І. )

5.        Про затвердження списку вчителів, які проходитимуть курсову перепідготовку (Члени ради)

ІІ ЗАСІДАННЯ (листопад)

1.        Про наслідки проведення шкільних предметних олімпіад.(Архипенко Т.І.)

2.        Про підготовчу роботу щодо атестації вчителів школи. (Гаврищук І.П.)

3.        Про підготовку до участі вчителів школи в конкурсі «Учитель року».(Архипенко Т.І.)

4.        Про організацію  роботи наставників з молодими  вчителями.(Довбуш М.Г.)

 

ІІІ ЗАСІДАННЯ (січень)

1.        Аналіз стану впровадження шкільної методичної проблеми. (Архипенко Т.І.)

2.        Про участь педагогічного колективу в міській та обласній виставках « Освіта Черкащини-2013» (Гаврищук І.П.)

ІV ЗАСІДАННЯ( березень)

1. Про результативність роботи школи олімпійського резерву. (Гаврищук І.П.)

2. Про результативність роботи вчителів, які атестуються. (Архипенко Т.І.)

3. Огляд новинок літератури. (Вавілова Т.І.)

V ЗАСІДАННЯ (травень)

1. Про  підсумки участі у виставці «Досвід кращих – надбання всіх». (Архипенко Т.І.)

2. Про підготовку до ДПА.( Гаврищук І.П.)

3. Про виконання плану курсової перепідготовки кадрів. (Галущенко О.В)